بایبل فارسی

آیا شما در زبان فارسی حرف می زنید؟ آیا دوست دارید که کتاب بایبل را در زبان خود بخوانید؟

این نرم افزار همراه می تواند کمکتون کند. این دارای کتاب بایبل مقدس در زبان فارسی است که برای همراه شما مفت است.

ما بهترین نرم افزار برای خواندن کتاب بایبل در زبان فاری در خدمت شما تقدیم می کنیم. زبان فارسی که زبان رسمی ایران، افغانستان، تاجیکستان است و در ازبکستان، عراق، روسیه و آذربایجان هم بکار برده می شود.
persian-bible-13
بیشتر از 60 ملیون سخنواران زبان فارسی بر کتاب بایبل در فارسی درسترس دارند.

بایبل را در همراه خود روزانه بخوانید تا از آن از قربت خدا لذت ببرید. کتاب بایبل کلمات ابدی خدا دارد. این از کلمات دردانه و متاثر کننده خدا است.

این کتاب شگفت آمیز یک رهبر زندگی، پناهنده در آشوب و خزانه ای است که خدا برای مسافرت زندگی به دست ما داده است.

در همراه خود داونلود بفرمایید.

https://play.google.com/store/apps/details?id=persian.bible